تور استانبول آذر 99

 • مبدا: تهران
  تاریخ شروع : 1399/09/12
 • هوایی
  پگاسوس
  مدت اقامت : 3 شب
 • مقصد: استانبول
  اعتبار تا: 1399/09/30
    
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 3 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف مدرک تعداد
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
2 تست pcr
هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات جزئیات هتل
BB

70,200,000 تومان
76,700,000 تومان
70,200,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

76,000,000 تومان
85,300,000 تومان
76,000,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

77,850,000 تومان
89,050,000 تومان
77,850,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

77,850,000 تومان
89,050,000 تومان
77,850,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

77,850,000 تومان
89,050,000 تومان
77,850,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

80,700,000 تومان
94,600,000 تومان
80,700,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

81,150,000 تومان
97,000,000 تومان
81,150,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

84,000,000 تومان
101,300,000 تومان
84,000,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

85,800,000 تومان
119,200,000 تومان
85,800,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

87,200,000 تومان
107,700,000 تومان
87,200,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

88,100,000 تومان
109,500,000 تومان
88,100,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

91,550,000 تومان
118,550,000 تومان
91,550,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

92,650,000 تومان
118,550,000 تومان
92,650,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

92,750,000 تومان
118,700,000 تومان
92,750,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

93,700,000 تومان
120,700,000 تومان
93,700,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

95,850,000 تومان
125,050,000 تومان
95,850,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

97,400,000 تومان
128,100,000 تومان
97,400,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

103,450,000 تومان
140,150,000 تومان
103,450,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

105,600,000 تومان
144,500,000 تومان
105,600,000 تومان
63,700,000 تومان
BB

138,000,000 تومان
209,300,000 تومان
138,000,000 تومان
63,700,000 تومان
هتل ها
 
نام هتل Reydel hotel

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 70,200,000تومان 76,700,000تومان 70,200,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل MAXWELL/FIDE/THE MERWANO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 76,000,000تومان 85,300,000تومان 76,000,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Delta hotel istanbul

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 77,850,000تومان 89,050,000تومان 77,850,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 77,850,000تومان 89,050,000تومان 77,850,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل VIZON

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 77,850,000تومان 89,050,000تومان 77,850,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل TAKSIM EXPRESS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 80,700,000تومان 94,600,000تومان 80,700,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 81,150,000تومان 97,000,000تومان 81,150,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 84,000,000تومان 101,300,000تومان 84,000,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل LAVILA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 85,800,000تومان 119,200,000تومان 85,800,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل THE MARMARA

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 87,200,000تومان 107,700,000تومان 87,200,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل GREEN PARK TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 88,100,000تومان 109,500,000تومان 88,100,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 91,550,000تومان 118,550,000تومان 91,550,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل Holiday Inn Istanbul City

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 92,650,000تومان 118,550,000تومان 92,650,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل DEDEMAN

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 92,750,000تومان 118,700,000تومان 92,750,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 93,700,000تومان 120,700,000تومان 93,700,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل TITANIC CITY TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 95,850,000تومان 125,050,000تومان 95,850,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 97,400,000تومان 128,100,000تومان 97,400,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل RADISSON BLU SISLI

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 103,450,000تومان 140,150,000تومان 103,450,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل ELITE WORLD TAKSIM

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 105,600,000تومان 144,500,000تومان 105,600,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات
 
نام هتل SWISSOTEL BOSPHORUS

قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 138,000,000تومان 209,300,000تومان 138,000,000تومان 63,700,000تومان
خدمات BB
توضیحات